ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

SSAW ਪਾਈਪ ਮਿੱਲ

SSAW-ਪਾਈਪ-ਮਿਲ 1
SSAW-ਪਾਈਪ-ਮਿਲ 2
SSAW-ਪਾਈਪ-ਮਿਲ 3
SSAW-ਪਾਈਪ-ਮਿਲ 4

ਪਾਈਪ ਕੋਟਿੰਗ ਮਿੱਲ

ਪਾਈਪ-ਕੋਟਿੰਗ-ਮਿਲ।੧
ਪਾਈਪ-ਕੋਟਿੰਗ-ਮਿਲ 2
ਪਾਈਪ-ਕੋਟਿੰਗ-ਮਿਲ3
ਪਾਈਪ-ਕੋਟਿੰਗ-ਮਿਲ 4

ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਮਿੱਲ

ਪਾਈਪ-ਫਿਟਿੰਗ-ਮਿਲ.1
ਪਾਈਪ-ਫਿਟਿੰਗ-ਮਿਲ2
ਪਾਈਪ-ਫਿਟਿੰਗ-ਮਿਲ3
ਪਾਈਪ-ਫਿਟਿੰਗ-ਮਿਲ 4

ਸਹਿਜ ਪਾਈਪ ਮਿੱਲ

ਸਹਿਜ-ਪਾਈਪ-ਮਿਲ।੧
ਸਹਿਜ-ਪਾਈਪ-ਮਿਲ ੨
ਸਹਿਜ-ਪਾਈਪ-ਮਿਲ।੩
ਸਹਿਜ-ਪਾਈਪ-ਮਿਲ ੪